die Liederkiste die Liederkiste die Liederkiste

Lieder mit Text, Melodie und kostenlosen Noten

Child in the manger

Leanabh An Aigh - Traditionelles englisches Weihnachtslied aus dem 19. Jahrhundert
Text: Mary M. Macdonald (1789–1872), Melodie: publ. von Macbean, L. (1888)

Liedtext

1. Child in the manger, infant of Mary,
outcast and stranger, Lord of us all,
child who inherits all our transgressions,
all our demerits upon Him fall.

2. Once the most holy child of salvation
gently and lowly lived below.
Now as our glorious mighty redeemer,
see Him victorious o'er each foe.

3. Prophets foretold Him, infant of wonder,
angels behold Him on His throne.
Worthy our saviour of all our praises,
happy forever are His own.

Leanabh An Aigh

Leanabh an àigh, an Leanabh bh' aig Màiri
Rugadh san stàball, Rìgh nan Dùl;
Thàinig do 'n fhàsach, dh'fhuling 'n ar n-àite
Son' iad an àireamh bhitheas dhà dlùth!

Ged a bhios leanabain aig rìghrean na talmhainn
An greadhnachas garbh is anabarr mùirn,
'S geàrr gus am falbh iad, 's fàsaidh iad anfhann,
An àilleachd 'san dealbh a' searg 'san ùir.

Cha b'ionann 's an t-Uan thàinig gur fuasgladh
Iriosal, stuama ghluais e'n tùs;
E naomh gun truailleachd, Cruithfhear an t-sluaigh,
Dh'éirich e suas le buaidh o ùir.

Leanabh an àigh, mar dh'aithris na fàidhean;
'S na h-àinglean àrd', b'e miann an sùl;
'S E 's airidh air gràdh 's air urram thoirt dhà
Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.

Zurück zum Anfang

Kostenlose Noten

Child in the manger, NotenChild in the manger, NotenChild in the manger, Noten

Melodie

  • Midi (Kostenloser Download)
  • Kostenloses Mp3 (instrumental) anhören
    Quelle: www.mfiles.co.uk
  • Video (Sparkling Voices)

Siehe auch:

Zurück zum Anfang
Hinweis: Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Sollte eine Datei gegen Urheberrechtsbestimmungen verstoßen, wird um Mitteilung gebeten, damit diese unverzüglich entfernt werden kann.